Taisyklės ir sąlygos

Ši sutartis galioja tarp jūsų, šios Svetainės naudotojo, ir UAB „AIRO solutions“, šios Svetainės savininko (-ų). Jūsų sutikimas laikytis šių Sąlygų 1, 2, 4-11 ir 15-25 punktų ir būti jų saistomam laikomas jūsų sutikimu pirmą kartą pasinaudojus Svetaine. 3 ir 12-14 punktai taikomi tik Paslaugų pardavimui. Jei nesutinkate laikytis šių Sąlygų, turėtumėte nedelsdami nustoti naudotis Interneto svetaine. Jokia šios Interneto svetainės dalis nėra laikoma sutartiniu pasiūlymu, kurį galima priimti. Jūsų užsakymas yra sutartinis pasiūlymas, o Mūsų sutikimas su šiuo pasiūlymu laikomas įvykusiu, kai Mes išsiunčiame jums patvirtinimo el. laišką, kuriame nurodoma, kad jūsų užsakymas priimtas.

1. Sąvokų apibrėžimai ir aiškinimas

Šioje Sutartyje toliau nurodytos sąvokos turi šias reikšmes:
„Paskyra“: tai bendrai asmeninė informacija, Mokėjimo informacija ir įgaliojimai, kuriuos Naudotojai naudoja, kad galėtų naudotis Mokamu turiniu ir (arba) bet kuria Svetainės sistema;
„Turinys“ - tai bet koks tekstas, grafika, vaizdai, garso ir vaizdo įrašai, programinė įranga, duomenų rinkiniai ir bet kokios kitos formos informacija, kuri gali būti saugoma kompiuteryje ir kuri pateikiama šioje Svetainėje arba yra jos dalis;
„Priemonės“ - tai visos internetinės priemonės, įrankiai, paslaugos ar informacija, kurią UAB „AIRO solutions“ dabar ar ateityje pateikia per Svetainę;
„Paslaugos“ - tai paslaugos, kuriomis galite naudotis šioje Svetainėje, ypač naudojimasis UAB „AIRO solutions“ nuosavybės teise priklausančia e. mokymosi platforma;
„Mokėjimo informacija“ - tai bet kokie duomenys, reikalingi Paslaugoms šioje Svetainėje įsigyti. Tai, be kita ko, apima kredito / debeto kortelių numerius, banko sąskaitų numerius ir rūšiavimo kodus;
„Patalpos“: Tai mūsų verslo vieta (-os), esanti (-ios) adresu ;
„Sistema“: reiškia bet kokią internetinių ryšių infrastruktūrą, kurią UAB „AIRO solutions“} dabar ar ateityje pateikia per Svetainę. Tai apima, bet neapsiriboja, internetinį el. paštą, pranešimų lentas, tiesioginių pokalbių priemones ir el. pašto nuorodas;
„Vartotojas“ / „Vartotojai“: reiškia bet kurią trečiąją šalį, kuri naudojasi Svetaine ir nėra UAB „AIRO solutions“ įdarbinta UAB „AIRO solutions“. ir veikianti savo darbo metu;
„Svetainė“ - šiuo metu jūsų naudojama svetainė (www.idomipamoka.lt) ir visi šios svetainės subdomenai (pvz., subdomenas.yourschool.com), nebent jie aiškiai išskirti savo nuostatomis ir sąlygomis; ir
„Mes/Mes/Mūsų“: reiškia UAB „AIRO solutions“, įsteigtą bendrovę, kurios registracijos numeris (), esančią [Adresas].

2. Amžiaus apribojimai

Jaunesni nei 18 metų asmenys šia Svetaine turėtų naudotis tik prižiūrimi suaugusiojo. Mokėjimo informaciją turi pateikti Suaugęs asmuo arba jam leidus.

3. Verslo klientai

Šios Taisyklės ir sąlygos taip pat taikomos klientams, perkantiems Paslaugas verslo tikslais.

4. Intelektinė nuosavybė

 • 4.1 Atsižvelgiant į šių Taisyklių ir sąlygų 5 punkte nurodytas išimtis, visas Svetainėje esantis Turinys, išskyrus tuos atvejus, kai jį įkėlė Naudotojai, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, grafiką, logotipus, piktogramas, paveikslėlius, garso įrašus, vaizdo įrašus, duomenų rinkinius, puslapio išdėstymą, pagrindinį kodą ir programinę įrangą, yra UAB „AIRO solutions“, mūsų filialų ar kitų atitinkamų trečiųjų šalių nuosavybė. Toliau naudodamiesi Svetaine jūs pripažįstate, kad tokia medžiaga yra saugoma taikomų [ŠALIS] ir tarptautinių intelektinės nuosavybės ir kitų įstatymų.
 • 4.2 Atsižvelgiant į 6 punktą, negalite atgaminti, kopijuoti, platinti, saugoti ar bet kokiu kitu būdu pakartotinai naudoti Svetainėje esančios medžiagos, nebent Svetainėje nurodyta kitaip arba nebent tam gavote aiškų raštišką mūsų leidimą.

5. Trečiųjų šalių intelektinė nuosavybė

 • 5.1 Jei aiškiai nenurodyta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises ir prekių ženklus, esančius gaminių paveikslėliuose ir aprašymuose, priklauso tokių gaminių gamintojams arba platintojams.
 • 5.2 Atsižvelgiant į 6 punktą, jums draudžiama atgaminti, kopijuoti, platinti, saugoti ar bet kokiu kitu būdu pakartotinai naudoti tokią medžiagą, išskyrus atvejus, kai Svetainėje nurodyta kitaip arba kai tam yra gautas aiškus raštiškas atitinkamo gamintojo ar tiekėjo leidimas.

6. Nuorodos į kitas svetaines

Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Jei aiškiai nenurodyta, šių svetainių nekontroliuoja nei UAB „AIRO solutions“, nei Mūsų filialai. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį ir atsisakome atsakyti už bet kokius ir bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl naudojimosi jomis. Nuorodos į kitą svetainę įtraukimas į šią svetainę nereiškia, kad ji patvirtina pačias svetaines ar jas kontroliuojančius asmenis.

7. Nuorodos į šią svetainę

Norintys kitose svetainėse pateikti nuorodą į šią Svetainę, be mūsų išankstinio leidimo gali tai daryti tik į pagrindinį svetainės puslapį www.idomipamoka.lt. Giluminėms nuorodoms (t. y. nuorodoms į tam tikrus svetainės puslapius) pateikti reikalingas aiškus raštiškas Mūsų leidimas. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su mumis el. paštu info@idomipamoka.lt.

8. Ryšių priemonių naudojimas

 • 8.1 Naudodamiesi bet kuria Svetainėje esančia Sistema, turėtumėte tai daryti laikydamiesi toliau nurodytų taisyklių. Nesilaikant šių taisyklių, jūsų Paskyra gali būti sustabdyta arba uždaryta:
 • 8.1.1 Negalima vartoti nepadorių ar vulgarių žodžių;
 • 8.1.2 Jūs neturite pateikti turinio, kuris yra neteisėtas ar kitaip nepriimtinas. Tai apima, bet neapsiriboja Turiniu, kuris yra įžeidžiantis, grasinantis, priekabiaujantis, šmeižikiškas, senatvinis, seksistinis ar rasistinis;
 • 8.1.3 Negalite pateikti Turinio, kuriuo siekiama skatinti ar kurstyti smurtą;
 • 8.1.4 Patartina, kad pateikimai būtų teikiami anglų kalba, nes Mes galime negalėti atsakyti į užklausas, pateiktas kitomis kalbomis;
 • 8.1.5 Priemonės, kuriomis prisistatote, neturi pažeisti šių Taisyklių ir sąlygų ar galiojančių įstatymų;
 • 8.1.6 Jūs neturite apsimesti kitais asmenimis, ypač UAB „AIRO solutions“ ar Mūsų filialų darbuotojais ir atstovais; ir
 • 8.1.7 Jūs neturite naudoti Mūsų Sistemos neleistiniems masiniams pranešimams, tokiems kaip „šlamštas“ ar „nepageidaujami laiškai“, siųsti.
 • 8.2 Jūs pripažįstate, kad UAB „AIRO solutions“ pasilieka teisę stebėti bet kokius ir visus pranešimus, siunčiamus Mums arba naudojantis Mūsų sistema.
 • 8.3 Jūs pripažįstate, kad UAB „AIRO solutions“ gali pasilikti bet kokių ir visų pranešimų, pateiktų Mums arba naudojantis Mūsų Sistema, kopijas.
 • 8.4. Jūs pripažįstate, kad bet kokią informaciją, kurią siunčiate Mums per Mūsų Sistemą, Mes galime bet kokiu būdu keisti, ir Jūs atsisakote savo moralinės teisės būti identifikuotas kaip tokios informacijos autorius. Apie bet kokius apribojimus, kuriuos norite nustatyti dėl Tokios informacijos naudojimo, turite Mums pranešti iš anksto, o Mes pasiliekame teisę atmesti tokias sąlygas ir susijusią informaciją.

9. Paskyros

 • 9.1 Norėdami įsigyti Paslaugas šioje Svetainėje ir naudotis tam tikromis kitomis Sistemos dalimis, privalote susikurti Paskyrą, kurioje turėsite tam tikrus asmeninius duomenis ir Mokėjimo informaciją, kuri gali skirtis priklausomai nuo to, kaip naudojatės Svetaine, nes mes galime nereikalauti mokėjimo informacijos, kol nenorite pirkti. Toliau naudodamiesi šia Svetaine jūs patvirtinate ir garantuojate, kad:
 • 10.1.1 visa jūsų pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;
 • 10.1.2 turite leidimą pateikti Mokėjimo informaciją, kai gali būti reikalaujama leidimo; ir
 • 10.1.3 šią informaciją palaikysite tikslią ir atnaujintą. Savo Paskyros sukūrimas yra tolesnis jūsų pareiškimo ir garantijos patvirtinimas.
 • 9.2 Rekomenduojama nesidalyti savo Paskyros duomenimis, ypač vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl to, kad pasidalijote savo Paskyros duomenimis. Jei naudojatės bendru kompiuteriu, rekomenduojama interneto naršyklėje nesaugoti savo Paskyros duomenų.
 • 9.3 Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų Paskyros duomenis be sutikimo gavo kitas asmuo, turėtumėte nedelsdami susisiekti su mumis, kad sustabdytume jūsų Paskyros veikimą ir atšauktume visus neleistinus užsakymus ar mokėjimus, kurie gali būti nebaigti. Atminkite, kad užsakymus ar mokėjimus galima atšaukti tik iki Paslaugų teikimo pradžios. Jei neleistinas paslaugų teikimas pradedamas teikti anksčiau, nei Jūs mums pranešate apie neleistiną užsakymo ar mokėjimo pobūdį, tuomet Jums bus skaičiuojamas mokestis už laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios iki tos dienos, kai mums pranešėte, ir gali būti skaičiuojamas mokestis už vieno mėnesio atsiskaitymo ciklą.
 • 9.4 Rinkdamiesi savo vartotojo vardą privalote laikytis 9 punkte išdėstytų sąlygų. Jei jų nesilaikysite, jūsų Paskyra gali būti sustabdyta ir (arba) ištrinta.

10. Paskyrų nutraukimas ir atšaukimas

 • 10.1 Paskyrą gali nutraukti arba UAB „AIRO solutions“, arba jūs. Jei mes nutrauksime jūsų Paskyrą, apie tai jums bus pranešta el. paštu ir bus pateiktas nutraukimo paaiškinimas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Mes pasiliekame teisę nutraukti Paskyrą nenurodydami priežasčių.
 • 10.2 Jei nutrauksime jūsų Paskyros veikimą, bet kokie jūsų Paskyroje esami ar nebaigti užsakymai ar mokėjimai bus atšaukti ir Paslaugų teikimas nebus pradėtas.

11. Paslaugos, kainos ir prieinamumas

 • 11.1 Nors buvo dedamos visos pastangos užtikrinti, kad visi bendri UAB „AIRO solutions“ teikiamų Paslaugų aprašymai atitiktų faktines Paslaugas, kurios jums bus suteiktos, Mes neatsakome už bet kokius šių aprašymų nukrypimus, nes tikslus Paslaugų pobūdis gali skirtis priklausomai nuo jūsų individualių reikalavimų ir aplinkybių. Tai nepanaikina Mūsų atsakomybės už klaidas, padarytas dėl Mūsų aplaidumo, ir taikoma tik teisingų Paslaugų variantams, o ne visiškai skirtingoms Paslaugoms. Dėl neteisingų Paslaugų žr. 13.8 papunktį.
 • 11.2. Prireikus gali tekti pasirinkti reikiamą Paslaugų planą.
 • 11.3 Mes nei tvirtiname, nei garantuojame, kad tokios Paslaugos bus prieinamos bet kuriuo metu, ir nebūtinai galime patvirtinti, kad jos bus prieinamos iki jūsų Užsakymo patvirtinimo. Prieinamumo nuorodos Svetainėje nepateikiamos.
 • 11.4. Visa Svetainėje pateikta informacija apie kainas yra teisinga tuo metu, kai ji pateikiama internete. Mes pasiliekame teisę laikas nuo laiko ir pagal poreikį keisti kainas ir keisti arba panaikinti bet kokius specialius pasiūlymus.
 • 11.5 Jei kainos pasikeičia per laikotarpį nuo Paslaugų užsakymo pateikimo iki mūsų užsakymo įvykdymo ir apmokėjimo priėmimo, taikoma kaina, galiojusi užsakymo pateikimo metu.

12. Užsakymai ir paslaugų teikimas

 • 12.1. Jokia šios Svetainės dalis nėra sutartinis pasiūlymas, kurį galima priimti. Jūsų užsakymas yra sutartinis pasiūlymas, kurį Mes savo nuožiūra galime priimti. Mūsų sutikimas nurodomas Mums siunčiant jums užsakymo patvirtinimo el. laišką. Tik po to, kai Mes Jums išsiųsime užsakymo patvirtinimo el. laišką, tarp UAB „AIRO solutions“ ir Jūsų bus sudaryta įpareigojanti sutartis.
 • 12.2. Užsakymo patvirtinimai pagal 13.1 papunktį bus siunčiami jums prieš pradedant teikti Paslaugas ir juose bus pateikta toliau nurodyta informacija:
 • 12.2.1 užsakytų Paslaugų patvirtinimas, įskaitant išsamią informaciją apie pagrindines šių Paslaugų charakteristikas;
 • 12.2.2 Visiškai detalizuotą užsakytų Paslaugų kainą, įskaitant, jei reikia, mokesčius, pristatymo ir kitus papildomus mokesčius;
 • 12.2.3 Atitinkamas Paslaugų teikimo laikas ir datos;
 • 12.2.4 Vartotojo prisijungimo duomenys ir atitinkama informacija, skirta naudotis tomis paslaugomis.onfirmation of the 
 • 12.3. Jei dėl kokių nors priežasčių nepriimame jūsų užsakymo, įprastomis aplinkybėmis mokėjimas neatliekamas. Bet kokiu atveju visos jūsų sumokėtos sumos, susijusios su šiuo užsakymu, bus grąžintos per 14 kalendorinių dienų.
 • 12.4. Mokėjimas už Paslaugas atliekamas jūsų pasirinktu mokėjimo būdu, iš karto sumokant bet kokį nustatymo mokestį, atitinkantį jūsų įsigytą paslaugų planą, ir tą pačią kiekvieno kito mėnesio (toliau - atsiskaitymo ciklas) dieną už mokesčius, sukauptus per praėjusį mėnesį (toliau - atsiskaitymo ciklas), IR (arba) kaip nurodyta jūsų gautame užsakymo patvirtinime.
 • 12.5. Mes siekiame įvykdyti jūsų Užsakymą per 2-3 darbo dienas, o jei ne - per protingą laikotarpį po Užsakymo pateikimo, nebent yra išskirtinių aplinkybių. Jei negalėsime įvykdyti jūsų Užsakymo per protingą laikotarpį, informuosime jus apie tai Užsakymo pateikimo metu pastaba atitinkamame interneto puslapyje arba susisieksime su jumis tiesiogiai po to, kai pateiksite Užsakymą. Sutartyje laikas nėra esminis dalykas, o tai reiškia, kad mes sieksime įvykdyti jūsų Užsakymą per sutartą terminą, tačiau tai nėra esminė Sutarties sąlyga, ir mes nebūsime jums atsakingi, jei to nepadarysime. Jei Paslaugos turi būti pradėtos teikti per 14 kalendorinių dienų po to, kai mes priimame jūsų Užsakymą, jūsų aiškiu prašymu turėsite aiškiai patvirtinti, kad tai turės įtakos jūsų teisės aktuose numatytoms teisėms atšaukti Sutartį, išsamiai aprašytoms toliau 14 straipsnyje.
 • 12.6. UAB „AIRO solutions“ dėsime visas pagrįstas pastangas, kad Paslaugos būtų teikiamos su protingais įgūdžiais ir rūpestingai, atitinkančiais geriausią prekybos praktiką.
 • 12.7. Jei Paslaugos teikiamos neatitinkančios jūsų užsakymo ir dėl to neteisingos, turėtumėte nedelsdami susisiekti su mumis ir informuoti mus apie klaidą. Mes užtikrinsime, kad visi būtini pataisymai būtų atlikti per penkias (5) darbo dienas.
 • Tam tikrų Paslaugų teikimui gali būti taikomos papildomos sąlygos. Užpildydami Užsakymą būsite paprašyti perskaityti ir patvirtinti, kad sutinkate su tokiomis sąlygomis.
 • 12.8. UAB „AIRO solutions“ teikia techninę pagalbą mūsų internetiniame pagalbos forume ir (arba) telefonu. UAB „AIRO solutions“ deda visas įmanomas pastangas, kad atsakytų laiku, tačiau mes negarantuojame konkretaus atsakymo laiko.

13. Užsakymų ir paslaugų atšaukimas

Norime, kad būtumėte visiškai patenkinti iš UAB „AIRO solutions“ užsakytais produktais ar paslaugomis. Jei norite su mumis pasikalbėti apie savo Užsakymą, susisiekite su mumis klientų aptarnavimo telefonu [TELEFONO NUMERIS], el. paštu info@idomipamoka.lt arba parašykite mums mūsų adresu (žr. 1 skyrių pirmiau). Galite atšaukti Užsakymą, kurį mes priėmėme, arba nutraukti Sutartį. Jei prie Paslaugos pridedamose Specialiosiose sąlygose yra sąlygų dėl Paslaugos atšaukimo, bus taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta atšaukimo politika.ei esate vartotojas, įsikūręs Europos Sąjungoje, turite įstatyminę teisę į „atšaldymo“ laikotarpį. Šis laikotarpis prasideda, kai jūsų užsakymas patvirtinamas ir sudaroma sutartis tarp UAB „AIRO solutions“ ir jūsų, ir baigiasi praėjus 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos. Jei per šį laikotarpį persigalvojate dėl Paslaugų ir norite atšaukti savo užsakymą, nedelsdami informuokite Mus šiuo el. p.: info@idomipamoka.lt
 • 13.1. Jei esate vartotojas, įsikūręs Europos Sąjungoje, turite įstatyminę teisę į „atšaldymo“ laikotarpį. Šis laikotarpis prasideda, kai jūsų užsakymas patvirtinamas ir sudaroma sutartis tarp UAB „AIRO solutions“ ir jūsų, ir baigiasi praėjus 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos. Jei per šį laikotarpį persigalvojate dėl Paslaugų ir norite atšaukti savo užsakymą, nedelsdami informuokite Mus šiuo el. p.: info@idomipamoka.lt. Jūsų teisei atšaukti užsakymą per atsisakymo laikotarpį taikomos 14.2 papunkčio nuostatos..
 • 13.2. Kaip nurodyta 13.6 papunktyje, jei Paslaugos turi būti pradėtos teikti per atšaldymo laikotarpį, turite pateikti aiškų prašymą. Prašydami pradėti teikti Paslaugas per 14 kalendorinių dienų atšilimo laikotarpį, jūs patvirtinate ir sutinkate su šiais dalykais:
 • 13.2.1 Jei Paslaugos visiškai įvykdomos per 14 kalendorinių dienų atšaukimo laikotarpį, teisę atšaukti Paslaugas prarandate po to, kai Paslaugos baigiamos teikti.
 • 13.2.2 Jei Paslaugas atšauksite po to, kai Paslaugos jau pradėtos teikti, bet dar nebaigtos, vis tiek turėsite sumokėti už Paslaugas, suteiktas iki to momento, kai mums pranešite, kad norite jas atšaukti. Mokėtina suma apskaičiuojama proporcingai visai Paslaugų kainai ir faktiškai jau suteiktoms Paslaugoms. Visos sumos, kurios jau buvo sumokėtos už Paslaugas, grąžinamos atsižvelgiant į išskaitas, apskaičiuotas pagal pirmiau išdėstytus punktus. Grąžinamos lėšos, kai taikoma, bus išmokėtos per 5 darbo dienas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po to, kai informuosite Mus, kad norite atšaukti Paslaugas.
 • 13.3. Paslaugų atšaukimas pasibaigus 14 kalendorinių dienų apsisprendimo laikotarpiui reglamentuojamas konkrečiomis toms Paslaugoms taikomomis sąlygomis ir gali būti taikoma minimali sutarties trukmė.

14. Privatumas

Naudojimąsi Svetaine taip pat reglamentuoja mūsų privatumo politika (www.idomipamoka.lt/privacy), kuri šia nuoroda įtraukta į šias Taisykles ir sąlygas. Norėdami peržiūrėti Privatumo politiką, spustelėkite aukščiau pateiktą nuorodą.

15. Kaip mes naudojame jūsų asmeninę informaciją (duomenų apsauga)

 • 15.1. Visa asmeninė informacija, kurią galime rinkti (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą, pavardę ir adresą), bus renkama, naudojami, saugojami ir tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • 15.2. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, kad:
 • 15.2.1 Teikti jums mūsų paslaugas;
 • 15.2.2 apdoroti jūsų mokėjimą už Paslaugas; ir
 • 15.2.3 informuoti jus apie naujus Mūsų siūlomus produktus ir paslaugas. Bet kuriuo metu galite paprašyti, kad Mes nustotume jums siųsti šią informaciją.
 • 15.3. Tam tikromis aplinkybėmis (pavyzdžiui, jei norite įsigyti Paslaugas už kreditą), gavę jūsų sutikimą, mes galime perduoti jūsų asmeninę informaciją kredito informacijos agentūroms. Šios agentūros taip pat privalo laikytis 1998 m. Duomenų apsaugos įstatymo ir turėtų atitinkamai naudoti ir saugoti jūsų asmeninę informaciją.
 • 15.4. Mes neperduosime jūsų asmeninės informacijos jokioms kitoms trečiosioms šalims, prieš tai negavę aiškaus jūsų sutikimo. 

16. Atsakomybės apribojimai

 • 16.1. Mes neteikiame jokių garantijų ar pareiškimų, kad Svetainė atitiks jūsų reikalavimus, bus tinkamos kokybės, tinkama tam tikram tikslui, nepažeis trečiųjų šalių teisių, bus suderinama su visomis sistemomis, bus saugi ir visa pateikta informacija bus tiksli. Mes negarantuojame jokių konkrečių rezultatų, gautų naudojantis mūsų Paslauga ar Paslaugomis.
 • 16.2. Nė viena šios Svetainės dalis nėra laikoma patarimu, o šios Svetainės turiniu nereikėtų remtis priimant bet kokius sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų.
 • 16.3. Nė viena šios Svetainės dalis nėra laikoma sutartiniu pasiūlymu, kurį galima priimti.
 • 16.4. Nors Mes dedame pagrįstas pastangas, kad užtikrintume, jog Svetainė būtų saugi ir joje nebūtų klaidų, virusų ir kitos kenkėjiškos programinės įrangos, jums primygtinai rekomenduojama patiems prisiimti atsakomybę už savo interneto, savo asmeninių duomenų ir savo kompiuterių saugumą.

17. Priemonių ir šių Sąlygų pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kada keisti Svetainę, jos turinį arba šias Sąlygas ir nuostatas. Bet kokie Taisyklių ir sąlygų pakeitimai jums bus privalomi nuo to momento, kai pirmą kartą pasinaudosite Svetaine po pakeitimų. Jei pagal įstatymus privalome atlikti bet kokius šių Sąlygų pakeitimus, šie pakeitimai bus automatiškai taikomi visiems šiuo metu vykdomiems užsakymams, taip pat visiems jūsų ateityje pateiktiems užsakymams.

18. Svetainės prieinamumas

 • 18.1. Svetainė teikiama tokia, kokia yra, ir tokia, kokia yra. UAB „AIRO solutions“ naudoja geriausią  praktiką, kad užtikrintų didelę veikimo trukmę, įskaitant debesų serveriuose talpinamą atsparią gedimams architektūrą. Mes nesuteikiame jokių garantijų, kad Svetainė ar Priemonės bus be defektų ir (arba) gedimų, taip pat nesuteikiame jokių kompensacijų už sutrikimus. Nesuteikiame jokių garantijų (aiškių ar numanomų) dėl tinkamumo konkrečiam tikslui, informacijos tikslumo, suderinamumo ir patenkinamos kokybės.
 • 18.2. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius Svetainės veiklos sutrikimus ar neprieinamumą dėl išorinių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto paslaugų teikėjo įrangos gedimą, prieglobos įrangos gedimą, ryšių tinklo gedimą, elektros energijos tiekimo sutrikimus, stichinius įvykius, karo veiksmus ar teisinius apribojimus ir cenzūrą.

19. Atsakomybės apribojimas

 • 19.1. Maksimaliu įstatymų leidžiamu mastu neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, numatomus ar kitokius, įskaitant bet kokią netiesioginę, netiesioginę, specialią ar pavyzdinę žalą, atsiradusią dėl naudojimosi Svetaine ar joje esančia informacija. Turėtumėte žinoti, kad Svetaine ir jos turiniu naudojatės savo rizika.
 • 19.2. Jokia šių Taisyklių nuostata nepanaikina ir neapriboja UAB „AIRO solutions“ atsakomybės už mirtį ar kūno sužalojimą dėl UAB „AIRO solutions“ aplaidumo ar sukčiavimo.
 • 19.3. Jokia šių Sąlygų nuostata nepanaikina ir neapriboja UAB „AIRO solutions“ atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl neteisingo Paslaugų teikimo arba dėl to, kad buvo pasikliaujama Svetainėje pateikta neteisinga informacija.
 • 19.4. Jei kuri nors iš šių sąlygų būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia ar kitaip neįgyvendinama, ta sąlyga laikoma atskirta nuo šių Sąlygų ir neturi įtakos likusių Sąlygų ir nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui. Ši sąlyga taikoma tik tose jurisdikcijose, kuriose konkreti sąlyga yra neteisėta.

20. Atsisakymas

Jei kuri nors šių Taisyklių ir sąlygų šalis nepasinaudoja kuria nors jose numatyta teise ar teisių gynimo priemone, tai nelaikoma tos teisės ar teisių gynimo priemonės atsisakymu.

21. Ankstesnės Taisyklės ir sąlygos

Jei kyla prieštaravimų tarp šių Sąlygų ir bet kurių ankstesnių jų versijų, pirmenybė teikiama šių Sąlygų nuostatoms, nebent aiškiai nurodyta kitaip.

22. Trečiųjų šalių teisės

Jokia šių Taisyklių ir sąlygų nuostata nesuteikia jokių teisių jokiai trečiajai šaliai. Šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis sudaroma sutartis tarp jūsų ir UAB „AIRO solutions“.

23. Susirašinėjimas

 • 23.1. Visi pranešimai ir (arba) pranešimai mums siunčiami paštu į Mūsų patalpas (žr. pirmiau pateiktą adresą) arba elektroniniu paštu adresu info@idomipamoka.lt. Toks pranešimas bus laikomas gautu praėjus 3 dienoms po išsiuntimo, jei siunčiamas paštu, išsiuntimo dieną, jei visas el. laiškas gaunamas darbo dieną, ir kitą darbo dieną, jei el. laiškas siunčiamas savaitgalį ar nedarbo dieną.
 • 23.2. Retkarčiais, jei pasirinksite ją gauti, galime siųsti jums informaciją apie Mūsų produktus ir (arba) paslaugas. Jei nenorite gauti tokios informacijos, bet kuriame iš Mūsų gautame el. laiške spustelėkite nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“.

24. Teisė ir jurisdikcija

Šios sąlygos ir santykiai tarp jūsų ir UAB „AIRO solutions“ reglamentuojami ir aiškinami pagal Lietuvos ir UAB „AIRO solutions“ bei UAB „AIRO solutions“, o jūs sutinkate paklusti išimtinei Lietuvos jurisdikcijai.